Home

ANBI

Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan

1. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan
RSIN/fiscaalnummer: 824136743
KvK-nummer: 76388913
Telefoonnummer: 0512 362 973
Adres website: www.pkn-surhuisterveen.nl
Email adres: info@pgsb.nl
Post adres: De Omloop 6, 9231BL Surhuisterveen

De Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Surhuisterveen-Boelenslaan.

2. Samenstelling bestuur

Het bestuur van Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

3. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

4. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op onze website (www.pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl) vindt u het beleidsplan 2011-2016 van onze gemeente met verwijzing naar de beleidsplannen van de afzonderlijke colleges/werkgroepen.

5. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

6. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website van onze gemeente. Daarnaast wordt regelmatig gepubliceerd in het kerkblad Kruispunt, op de weekbrief en op de website onder het kopje ‘Activiteiten’.

7. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder 8. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolommen begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het jaar. De kolommen rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het jaar.

ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

College van Diakenen Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan

1. Algemene gegevens

Naam ANBI: Het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan
RSIN/fiscaalnummer: 824136986
KvK-nummer: 76388913
Telefoonnummer: 0512 362 973
Adres website: www.pkn-surhuisterveen.nl
Email adres: info@pgsb.nl
Post adres: De Omloop 6, 9231BL Surhuisterveen

De Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Surhuisterveen-Boelenslaan.

2. Samenstelling bestuur

Het bestuur van Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de bezittingen van diaconale aard. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

3. Doelstelling/visie

Missie In genade geroepen tot dienst
Als Diaconie van de Protestantse Gemeente Surhuisterveen- Boelenslaan weten wij ons geroepen om in deze dynamische wereld een plaats te zijn waar mensen kunnen schuilen en willen wij daar waar nodig mensen die zich verdrukt voelen, of anderszins in nood verkeren, hulp bieden. Daarbij gaat onze aandacht niet alleen uit naar hen die lid zijn van onze gemeente, maar naar allen, ongeacht geloof, afkomst, huidskleur, of geaardheid. Jezus Christus is in de wereld gekomen om te dienen. Hij is ons inspirerend voorbeeld voor het tonen van naastenliefde, voor het verlenen van barmhartigheid, zonder selectie vooraf.

Waarom Diaconaal beleid
De wereld verandert in hoog tempo: veel mensen kunnen de ontwikkelingen niet bijhouden, anderen worden slachtoffer van de toenemende armoede, natuurrampen, milieurampen, toenemende agressie en de individualisering van de huidige maatschappij. Daarbij is er behoefte aan steun, zorg, een rustpunt, herkenning en erkenning. Om goed op de behoefte te kunnen inspelen is er diaconaal beleid met afspraken binnen onze Diaconie en met andere diaconieën, maatschappelijk werk, gemeentes en overige instanties.

Doelstelling Diaconaat
Wij willen als Diaconie samen met onze gemeente, en waar nodig met anderen, werken aan het bevorderen van een wereld van gerechtigheid, vrede en heelheid in onze directe omgeving en daar buiten. Dit doen wij door de dienst van barmhartigheid, vanuit Zijn liefde en genade, binnen de kerk en daar buiten.

Visie en missie Jeugddiaconaat
De Diaconie wil, in samenwerking met de Jeugdraad en de jongerenwerker, de jeugd een diaconale houding aanleren door hen te stimuleren en motiveren met eigen verantwoordelijkheid, hun geloof handen en voeten te geven. Vanuit de navolging van Jezus Christus zijn jongeren dienend werkzaam in de samenleving.

4. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Het beleidsplan van het college van diakenen vindt u op de website van onze gemeente.

5. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

6. Verslag Activiteiten

Op de website van onze gemeente vindt u het actuele beleidsplan van het college van diakenen. Daarin ook een overzicht van alle activiteiten.

7. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit. Alle gelden die binnenkomen uit de rentebaten, collecten, giften en pacht worden jaarlijks ook weer besteed.

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI rapport

Back To Top