Financieel

Gewone en periodieke giften

Uw giften aan onze kerk en diaconie zijn fiscaal aftrekbaar

De Protestantse Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan onze gemeente aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit geldt zowel voor giften aan onze kerk als voor giften aan de diaconie. Uw giften worden zeer op prijs gesteld. Met uw bijdragen kunnen veel initiatieven worden ondernomen en activiteiten worden ontplooid.

Onderscheid gewone en periodieke giften

De belastingdienst onderscheidt twee soorten giften: ‘gewone giften’ en ‘periodieke giften’. Voor het aftrekken van ‘periodieke giften’ gelden andere voorwaarden dan voor het aftrekken van ‘gewone giften’ (zie hierna). Het doen van een periodieke gift kan u mogelijk financieel voordeel opleveren ten opzichte van een ‘gewone’ gift! Hoeveel dit voordeel is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Om als ‘periodieke gift’ aangemerkt te kunnen worden, stelt de belastingdienst een aantal voorwaarden. Zo moet de gift zijn vastgelegd in een overeenkomst. Geeft u elk jaar of elke maand al een (vast) bedrag, maar doet u dit zonder overeenkomst? Dan is per definitie sprake van een ‘gewone gift’. Het formulier dat u invult bij de actie kerkbalans beschouwt de belastingdienst niet als ‘overeenkomst’.

Steun uw kerk met een periodieke gift en geef onze gemeente mogelijk iets extra

Bij een ‘gewone gift’ geldt een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen (het verzamelinkomen vindt u in uw aangifte inkomstenbelasting). Een periodieke gift mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. In beginsel krijgt u zo meer geld terug van de belastingdienst. Hoeveel uw voordeel in de praktijk is, hangt af van verschillende factoren. Bepalend zijn o.a. uw leeftijd, uw inkomen, de hoogste schijf waarin uw inkomen valt, uw eventuele andere giften en of er een fiscale partner is. In bepaalde gevallen kan uw voordeel oplopen tot 50%.

Wanneer u onze kerk of diaconie al een jaarlijkse of geregelde bijdrage geeft, zou u kunnen overwegen dit in de toekomst te doen in de vorm van een periodieke gift. Mogelijk zou u daardoor meer kunnen geven, zonder dat het u (per saldo) extra geld kost. We zouden het op prijs stellen als u deze afwegingen zou willen maken.

Voorwaarden periodieke gift

De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden aan de aftrekbaarheid van een periodieke gift:

 • U geeft minimaal vijf jaar lang elk jaar hetzelfde bedrag.
 • Uw gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze kerk en diaconie zijn beide een ANBI.
 • U legt de periodieke gift voorafgaand aan de vijf jaars periode vast in een overeenkomst. De overeenkomst dient door beide partijen te worden ondertekend (in dit geval door u en de kerk of diaconie).
 • U doet de gift vrijwillig en niet omdat u het wettelijk verplicht bent.
 • U krijgt niets in ruil voor uw gift.
 • U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan (bijvoorbeeld met behulp van een bankafschrift).
 • U hebt uw gift niet contant gedaan.
 • De periodieke gift eindigt na overlijden van de gever. De periodieke gift kan tevens eindigen bij baanverlies of arbeidsongeschikt worden.

Tip

Niet alleen uw kerkelijke bijdrage kunt u aanmerken als periodieke gift. Ook uw andere giften zoals collectes kunt u geven in de vorm van een periodieke gift! Wanneer u dit doet, moet u (achteraf) richting de belastingdienst aan kunnen tonen dat u de gift daadwerkelijk hebt gedaan. Bij collectes bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften waarop de afgeschreven bedragen (uit hoofde van collectemunten en/of Givt) staan vermeld. Een collecte-gift in de vorm van contant geld kan niet als periodieke gift worden aangemerkt.

Stappenplan periodieke gift

U regelt een periodieke gift als volgt:

 1. Vul de overeenkomst in.
 2. Laat beide partijen (u en de kerk/diaconie) de overeenkomst ondertekenen.
 3. Bewaar allebei een afschrift van de overeenkomst.
 4. Maak jaarlijks het in de overeenkomst opgenomen bedrag over naar de kerk.
 5. Vul bij de aangifte inkomstenbelasting het bedrag in onder de periodieke giften.

De boekhouder van de kerk kan u nader informeren over periodieke giften. Hij kan u ook het formulier verstrekken op basis waarvan u een periodieke gift kunt doen aan de kerk of de Diaconie. Het formulier is ook te vinden op de website van de belastingdienst: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z6fol.pdf

Let op (de vijfjaarsperiode):

Wanneer u stopt met geven binnen de vijfjaarsperiode vervalt in principe het recht om de periodieke gift af te trekken van de belasting. Dit geldt ook voor de eerdere jaren in de vijfjaarsperiode waarin u al wel had betaald! Let dus vijf jaar lang goed op dat u het periodieke bedrag daadwerkelijk in elk jaar overmaakt. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid!

Tot slot

Op de website van de belastingdienst vindt u nadere informatie over periodieke giften. Zie bijvoorbeeld:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften
En:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/

ANBI-informatie Kerk & Diaconie
Back To Top