Wat te doen bij

Staat je vraag er niet bij? Stuur een bericht via het contact formulier.

Steun uw kerk met een periodieke gift
Steunt u onze gemeente al met een kerkelijke bijdrage (Kerkbalans) of geeft u de diaconie geregeld een gift? Wist u dat u dan misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost?

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar
Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente of diaconie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente of diaconie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 52%. Geeft u bijvoorbeeld de diaconie een jaarlijkse of geregelde bijdrage, dan kunt u dit doen in de vorm van een periodieke gift.

Tip
Neem ook uw collectemunten op in uw periodieke gift.

KerkbalansANBI informatie

Het College van kerkrentmeesters wil het gebruik van collectemunten graag bij u aanbevelen.

 • Via de webshop van onze gemeente. De munten worden direct afgerekend en binnen een week bij u thuisbezorgd.
 • Via de (groene) formulieren. De formulieren vindt u in de hal. U kunt het ingevulde formulier vervolgens in de bus ‘Kerkelijke Post’ deponeren of in de brievenbus van mw. J. From, Munnikestraat 10, Surhuisterveen. De collectemunten worden bij u thuisbezorgd en het bedrag wordt later automatisch van uw rekening afgeschreven.

Bestellingen in de maanden juli en augustus worden niet verwerkt. U heeft de mogelijkheid om de aanschaf van collectemunten als gift op te voeren op uw aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (zie belastingdienst).

Een kaartje naar:

 • de predikant en/of jeugd- en jongerenwerker
 • de ledenadministratie
 • de eigen sectorouderling of contactpersoon.

Doop of opdragen
Doop
De doop kan worden aangevraagd door alle leden van de gemeente waarvan een van de doopouders tenminste dooplid van onze gemeente moet zijn. De toelating tot de doop krijgt met name vorm in een gesprek met de doopouders of dopelingen, waarin de betekenis van de doop en het verlangen van de doopouders- en uiteraard in voorkomende gevallen ook dat van de dopelingen- aan de orde komen. In de doopdienst bestaat de mogelijkheid dat ouders die dat nog niet hebben gedaan, belijdenis afleggen van hun geloof. Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.

Opdragen
Ook het “opdragen van kinderen” kan door leden van onze gemeente worden aangevraagd waarvan een van de ouders tenminste dooplid van onze gemeente moet zijn. Het “opdragen van kinderen” gebeurt in tegenstelling tot in een doopdienst, niet in een speciale dienst.

Aanvragen kunnen worden aangemeld bij:

 • de predikant
 • Scriba

 • Vragen aan de predikant of hij de gekozen datum beschikbaar is.
 • Vragen aan de koster/beheerder of de kerk beschikbaar is.
 • Huwelijk melden aan scriba. De informatie gaat dan naar andere betrokkenen binnen de kerk.
 • Trouwkaart sturen aan predikant en scriba.

Aanmelden bij de ledenadministratie.

Voor vragen over kerkbalans kunt u een mail sturen naar kerkbalans@pgsb.nl. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

Meer Kerkbalans

Als u gebruik wilt maken van de kerkradio kunt u contact opnemen met de Diaconie.
De contactpersoon is René Renkema. Telefoon 06 – 250 04 824.

Een bericht van overlijden kan op twee manieren worden doorgegeven:

 1. Zo spoedig mogelijk doorgeven aan de uitvaartvereniging, deze neemt contact op met een beschikbare predikant.
 2. Indien er geen lidmaatschap is van een uitvaartvereniging, kunt u contact opnemen met Dhr. Wander Hoen. Hij neemt contact op met een beschikbare predikant en dit wordt naar u teruggekoppeld. Het telefoonnummer is: 06 53 24 01 92

Binnen onze kerkelijke gemeente neemt het pastoraat een belangrijke plek in. Maar hoe is het binnen onze gemeente ook al weer geregeld?

Predikant, jeugd- en jongerenwerker en ouderenpastor

Op dit moment is de situatie zo dat jeugd- en jongerenwerker Anne-Willem Hoekstra verantwoordelijk is voor de gemeenteleden tot 50 jaar en onze ouderenpastor Bianca Prins voor de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. De groep 50 tot 80 jaar valt onder de verantwoordelijkheid van onze predikant ds. Hans de Jong, waarbij hij, in overleg met Anne-Willem en Bianca, ook in individuele gevallen gemeenleden zal bezoeken uit de andere leeftijdsgroepen.

Omzien naar elkaar

Het gebeurt nogal eens dat iemand ziek is of bezoek van een predikant wenst. Maar dat is dan alleen maar bekend bij de persoon zelf en zijn naaste omgeving maar niet bij het pastorale team. En dat is jammer, want dan wordt u niet genoemd op de weekbrief of in Kruispunt, krijgt u geen kaartjes maar vooral niet de aandacht die wij u graag zouden willen geven. Dus nogmaals, bent u ziek, wilt u bezoek van uw predikant/ouderenpastor of jeugd- en jongerenwerker, aarzel niet maar meld het aan een van de ouderlingen. Wilt u meer weten? Mail uw vraag naar info@pgsb.nl.

Pastorale Teams en straten index
Kerk algemeen NL47 RABO 0356 4047 57
Diaconie en Ons Groot Gezin NL52 RABO 0179 5596 99
Diaconie-ZWO NL08 RABO 0373 7104 53
Evangelisatie NL15 RABO 0304 2253 47
Activiteitencommissie NL02 RABO 0356 4519 33
Kerkblad Kruispunt NL83 RABO 0373 7104 61
Kerkradio NL02 INGB 0000 8631 87
Kerkbalans NL30 RABO 0373 7104 45
Collectemunten NL78 INGB 0000 8200 12
Jeugd NL63 RABO 0126 3687 75

Schending van integriteit komt helaas ook in de kerk voor. En dan hoeven we niet eens direct te denken aan (seksueel) misbruik; integriteitsschending kan breder zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dan wel misbruik van macht en vertrouwen kunnen in vele gedaanten en gradaties voorkomen.

In onze gemeente en binnen de Classis Fryslân is er geen aparte classicale vertrouwenspersoon. De landelijke kerk heeft een centraal meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR). De synode vraagt alle gemeenten en organen om een klachtbetreffende SMPR (Seksueel Misbruik Pastorale Relaties) daar te melden.

U/jij kunt contact opnemen met Sophie Bloemert, verbindend specialist veilige gemeente en coördinator SMPR.
drs. S.H.H. (Sophie) Bloemert, info@smpr.nl 0611 537 677

Verhuizing doorgeven aan:

In de webshop kunnen collecte munten en artikelen van de diverse acties besteld worden, zoals:

 • Bloemenactie
 • Oliebollenactie
 • Wijnactie
 • …..

De artikel kunnen via iDeal meteen afgerekend worden.

Naar de Webshop

Meldingen van ziekte kunnen worden doorgegeven aan:

 • de predikant en/of aan de betrokken ouderling/contact
 • daarnaast voor eventuele vermelding op de weekbrief doorgeven aan de redactie van de weekbrief.

ZWO is een werkgroep, onderdeel van de Diaconie. Het doel van ZWO is tweeledig:

 • Steun verlenen aan kerken en christenen elders in de wereld bij de verkondiging van het evangelie in woord en daad.
 • Stimuleren van de bewustwording van de gemeente op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Contact
Mocht bovenstaande of een ander onderwerp reden zijn dat u contact wilt zoeken met de ZWO-werkgroep, dan kunt u een email sturen naar zwo@pgsb.nl.

Meer informatie ZWO

Inschrijven bij de gemeente

We heten iedereen van harte welkom in de gemeente! Via het inschrijf formulier kun je inschrijven. Daarna neemt automatisch iemand z.s.m. contact met jou op.

Inschrijven
Back To Top