Voor jou

Gemeenteleven

Pastoraal bezoek

Binnen onze kerkelijke gemeente neemt het pastoraat een belangrijke plek in. Maar hoe is het binnen onze gemeente ook al weer geregeld?

Op dit moment is de situatie zo dat jeugd- en jongerenwerker Anne-Willem Hoekstra verantwoordelijk is voor de gemeenteleden tot 50 jaar en onze ouderenpastor Bianca Prins voor de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. De groep 50 tot 80 jaar valt onder de verantwoordelijkheid van onze predikant ds. Hans de Jong, waarbij hij, in overleg met Anne-Willem en Bianca, ook in individuele gevallen gemeenleden zal bezoeken uit de andere leeftijdsgroepen.

Omzien naar elkaar

Het gebeurt nogal eens dat iemand ziek is of bezoek van een predikant wenst. Maar dat is dan alleen maar bekend bij de persoon zelf en zijn naaste omgeving maar niet bij het pastorale team. En dat is jammer, want dan wordt u niet genoemd op de weekbrief of in Kruispunt, krijgt u geen kaartjes maar vooral niet de aandacht die wij u graag zouden willen geven. Dus nogmaals, bent u ziek, wilt u bezoek van uw predikant/ouderenpastor of jeugd- en jongerenwerker, aarzel niet maar meld het aan een van de ouderlingen. Wilt u meer weten? Mail uw vraag naar info@pgsb.nl.

Pastorale Teams en straten index

Veilige Kerk

Schending van integriteit komt helaas ook in de kerk voor. En dan hoeven we niet eens direct te denken aan (seksueel) misbruik; integriteitsschending kan breder zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dan wel misbruik van macht en vertrouwen kunnen in vele gedaanten en gradaties voorkomen.

In onze gemeente en binnen de Classis Fryslân is er geen aparte classicale vertrouwenspersoon. De landelijke kerk heeft een centraal meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR). De synode vraagt alle gemeenten en organen om een klachtbetreffende SMPR (Seksueel Misbruik Pastorale Relaties) daar te melden.

U/jij kunt contact opnemen met Sophie Bloemert, verbindend specialist veilige gemeente en coördinator SMPR.
drs. S.H.H. (Sophie) Bloemert, info@smpr.nl 0611 537 677

Werkgroep Omzien naar elkaar

De werkgroep Omzien naar elkaar is binnen onze gemeente een werkgroep die zich erop richt dat niemand tekort komt en dat iedereen hulp krijgt die dit ook nodig heeft. Zo ook ontfermde Jezus zich over hen die hulp nodig hadden. Als voorbeeld voor ons heeft Jezus laten zien dat wij om elkaar moeten denken en voor elkaar moeten zorgen. Deze liefde, van Jezus voor ons mensen, willen wij graag beantwoorden en dit doen wij in de vorm van de werkgroep.

De hulp richt zich op hen die gebrek hebben, ziek of eenzaam zijn. Hierbij kan je denken aan huishoudelijke hulp als iemand ziek is, boodschappen doen voor iemand die slecht ter been is, bij een ouder iemand, die weinig bezoek krijgt, op bezoek gaan. Zo zijn er nog wel meer vormen van hulp denkbaar. Allereerst is deze hulp gericht op de leden van de eigen kerkelijke gemeente maar deze hulp moet ook gericht zijn op de mensen daarbuiten. Zo ontstaat een levende gemeente die het “omzien naar elkaar” met zich meedraagt en ook buiten onze gemeente zichtbaar is. Hierin mogen wij ons laten inspireren door Jezus Christus die van alle mensen houdt.

Mocht u nu ook iets voor een ander willen beteken en vraagt u zich af waar u zich kunt aanmelden? Dat kan! U/jij kunt u een mail sturen naar omziennaarelkaar@pgsb.nl of contact opnemen met Coby Zijlstra (06-12210465), Sjieuwke van der Bij (06-82108005) of Wybe Kooistra (06-42753804). Wij kijken uit naar wat u voor een ander wil betekenen!

Diaconie

Ons Groot Gezin

Ons Groot Gezin (OGG) bezoekt nieuw ingekomen leden. Bij 50- en 60-jarige huwelijksjubilea wordt een bloemetje aangeboden. 80-plussers ontvangen 1 of 2x per jaar een bloemetje, attentie, dagboekje o.i.d. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de Diaconie.

Gezellige middag voor ouderen

De Diaconie organiseert twee keer per jaar een gezellige middag voor ‘de jeugd van vroeger’ van onze gemeente: een voorjaarsactiviteit en de kerstmaaltijd.

Middag voor alleenstaanden (mannen en vrouwen)

Nieuw zijn de middagen voor alleenstaanden. Een gezellige middag met allerlei activiteiten. In Kruispunt en de Weekbrief staat de actuele informatie over deze middagen.

Contactpersoon namens de Diaconie: G. Fokkens, 06 – 408 09 862.

ZWO-werkgroep

ZWO staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. ZWO is een werkgroep, onderdeel van de Diaconie. Het doel van ZWO is tweeledig:

  • Steun verlenen aan kerken en christenen elders in de wereld bij de verkondiging van het evangelie in woord en daad. Hierbij wordt grote waarde gehecht aan verbetering van de leefomstandigheden van de allerarmsten ongeacht hun geloof, overtuiging, ras of nationaliteit. Er is daarom aandacht voor medische zorg en onderwijs.
  • Stimuleren van de bewustwording van de gemeente op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Steun verlenen
Het verlenen van steun aan kerken en christenen in de wereld verloopt via gekozen projecten. Dit kunnen projecten zijn die aangereikt zijn door Kerk in Actie of andere goede doelen (met werkgebied in het buitenland). Ook wordt ondersteuning verleent in geval van een crisis waar mensen in nood zijn ergens op de wereld.

Bewustwording stimuleren
De projecten die we als gemeente steunen worden via de verschillende manieren bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Ook via verschillende acties probeert de ZWO-werkgroep bewustwording van wereldwijde hulp te stimuleren. Naast frequente informatieverstrekking via nieuwsbrief, kerkblad en website, wordt ook tweemaal per jaar via themadiensten (bijv. Werelddiaconaatzondag) specifiek aandacht besteedt aan nood in de wereld.

Contact
Mocht bovenstaande of een ander onderwerp reden zijn dat u contact wilt zoeken met de ZWO-werkgroep, dan kunt u een email sturen naar zwo@pgsb.nl.

Zegencafé

Verbonden met elkaar binnen en buiten de kerk

Wij zijn een aantal gemeenteleden van de PG Surhuisterveen-Boelenslaan die meer wil groeien in het geloof zowel binnen als buiten de kerkmuren. We zoeken verdieping en meer contact met elkaar en proberen dit te bereiken door het organiseren van activiteiten.

Zegencafé
De naam Zegencafé kwam tot stand door connecties met de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt (CGKV) in Surhuisterveen. Telkens wanneer in gesprekken de CGKV genoemd werd, verstond een teamlid niet cgkv, maar zegencafé. De zowel christelijke als gezellige uitstraling hiervan heeft ons doen besluiten dit als naam te gaan gebruiken.

Wij zijn Janko & Gertina de Vries, Dick & Nynke Kooy, Klaas & Elizabeth van Houten. Doe je met ons mee?! Mail ons: zegencafe@pgsb.nl

Together4Him

Together4Him is een enthousiaste groep mensen die eens in de twee weken op maandagavond in ontspannen sfeer repeteren in De Flambou.

We zingen veel opwekkingsliederen maar ook zelf geschreven nummers van eigen groepsleden. We treden vaak op in De Flambou als begeleiding bij een dienst maar verzorgen ook complete themadiensten zelfs met eventueel een overdenking door één van onze leden. We treden niet alleen op in Surhuisterveen maar verzorgen ook regelmatig in andere kerken een dienst.

Eén keer per jaar hebben we een openluchtdienst bij ’t Suyderhuys in Surhuisterveen. Hier verzorgen we dan een dienst in overleg met de mensen van ’t Suyderhuys zodat de liedjes ook aansluiten bij de doelgroep.

Back To Top