Voor jou

Gemeenteleven

Pastoraal bezoek

Binnen onze kerkelijke gemeente neemt het pastoraat een belangrijke plek in. Maar hoe is het binnen onze gemeente ook al weer geregeld?

Op dit moment is de situatie zo dat jeugd- en jongerenwerker Anne-Willem Hoekstra verantwoordelijk is voor de gemeenteleden tot 50 jaar en onze ouderenpastor Bianca Prins voor de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. De groep 50 tot 80 jaar valt onder de verantwoordelijkheid van onze predikant ds. Hans de Jong, waarbij hij, in overleg met Anne-Willem en Bianca, ook in individuele gevallen gemeenleden zal bezoeken uit de andere leeftijdsgroepen.

Omzien naar elkaar

Het gebeurt nogal eens dat iemand ziek is of bezoek van een predikant wenst. Maar dat is dan alleen maar bekend bij de persoon zelf en zijn naaste omgeving maar niet bij het pastorale team. En dat is jammer, want dan wordt u niet genoemd op de weekbrief of in Kruispunt, krijgt u geen kaartjes maar vooral niet de aandacht die wij u graag zouden willen geven. Dus nogmaals, bent u ziek, wilt u bezoek van uw predikant/ouderenpastor of jeugd- en jongerenwerker, aarzel niet maar meld het aan een van de ouderlingen. Wilt u meer weten? Mail uw vraag naar info@pgsb.nl.

Pastorale Teams en straten index

Veilige Kerk

Schending van integriteit komt helaas ook in de kerk voor. En dan hoeven we niet eens direct te denken aan (seksueel) misbruik; integriteitsschending kan breder zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dan wel misbruik van macht en vertrouwen kunnen in vele gedaanten en gradaties voorkomen.

In onze gemeente en binnen de Classis Fryslân is er geen aparte classicale vertrouwenspersoon. De landelijke kerk heeft een centraal meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR). De synode vraagt alle gemeenten en organen om een klachtbetreffende SMPR (Seksueel Misbruik Pastorale Relaties) daar te melden.

U/jij kunt contact opnemen met Sophie Bloemert, verbindend specialist veilige gemeente en coördinator SMPR.
drs. S.H.H. (Sophie) Bloemert, info@smpr.nl 0611 537 677

Werkgroep Omzien naar elkaar

De werkgroep Omzien naar elkaar is binnen onze gemeente een werkgroep die zich erop richt dat niemand tekort komt en dat iedereen hulp krijgt die dit ook nodig heeft. Zo ook ontfermde Jezus zich over hen die hulp nodig hadden. Als voorbeeld voor ons heeft Jezus laten zien dat wij om elkaar moeten denken en voor elkaar moeten zorgen. Deze liefde, van Jezus voor ons mensen, willen wij graag beantwoorden en dit doen wij in de vorm van de werkgroep.

De hulp richt zich op hen die gebrek hebben, ziek of eenzaam zijn. Hierbij kan je denken aan huishoudelijke hulp als iemand ziek is, boodschappen doen voor iemand die slecht ter been is, bij een ouder iemand, die weinig bezoek krijgt, op bezoek gaan. Zo zijn er nog wel meer vormen van hulp denkbaar. Allereerst is deze hulp gericht op de leden van de eigen kerkelijke gemeente maar deze hulp moet ook gericht zijn op de mensen daarbuiten. Zo ontstaat een levende gemeente die het “omzien naar elkaar” met zich meedraagt en ook buiten onze gemeente zichtbaar is. Hierin mogen wij ons laten inspireren door Jezus Christus die van alle mensen houdt.

Mocht u nu ook iets voor een ander willen beteken en vraagt u zich af waar u zich kunt aanmelden? Dat kan! U/jij kunt u een mail sturen naar omziennaarelkaar@pgsb.nl of contact opnemen met Coby Zijlstra (06-12210465), Sjieuwke van der Bij (06-82108005) of Wybe Kooistra (06-42753804). Wij kijken uit naar wat u voor een ander wil betekenen!

Diaconie

Ons Groot Gezin

Ons Groot Gezin (OGG) bezoekt nieuw ingekomen leden. Bij 50- en 60-jarige huwelijksjubilea wordt een bloemetje aangeboden. 80-plussers ontvangen 1 of 2x per jaar een bloemetje, attentie, dagboekje o.i.d. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de Diaconie.

Gezellige middag voor ouderen

De Diaconie organiseert twee keer per jaar een gezellige middag voor ‘de jeugd van vroeger’ van onze gemeente: een voorjaarsactiviteit en de kerstmaaltijd.

Middag voor alleenstaanden (mannen en vrouwen)

Nieuw zijn de middagen voor alleenstaanden. Een gezellige middag met allerlei activiteiten. In Kruispunt en de Weekbrief staat de actuele informatie over deze middagen.

Contactpersoon namens de Diaconie: G. Fokkens, 06 – 408 09 862.

ZWO-werkgroep

ZWO staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. ZWO is een werkgroep, onderdeel van de Diaconie. Het doel van ZWO is tweeledig:

 • Steun verlenen aan kerken en christenen elders in de wereld bij de verkondiging van het evangelie in woord en daad. Hierbij wordt grote waarde gehecht aan verbetering van de leefomstandigheden van de allerarmsten ongeacht hun geloof, overtuiging, ras of nationaliteit. Er is daarom aandacht voor medische zorg en onderwijs.
 • Stimuleren van de bewustwording van de gemeente op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Steun verlenen
Het verlenen van steun aan kerken en christenen in de wereld verloopt via gekozen projecten. Dit kunnen projecten zijn die aangereikt zijn door Kerk in Actie of andere goede doelen (met werkgebied in het buitenland). Ook wordt ondersteuning verleent in geval van een crisis waar mensen in nood zijn ergens op de wereld.

Bewustwording stimuleren
De projecten die we als gemeente steunen worden via de verschillende manieren bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Ook via verschillende acties probeert de ZWO-werkgroep bewustwording van wereldwijde hulp te stimuleren. Naast frequente informatieverstrekking via nieuwsbrief, kerkblad en website, wordt ook tweemaal per jaar via themadiensten (bijv. Werelddiaconaatzondag) specifiek aandacht besteedt aan nood in de wereld.

Contact
Mocht bovenstaande of een ander onderwerp reden zijn dat u contact wilt zoeken met de ZWO-werkgroep, dan kunt u een email sturen naar zwo@pgsb.nl.

Activiteiten

Het verlenen van steun aan kerken en christenen in de wereld verloopt via gekozen projecten. Dit kunnen projecten zijn die aangereikt zijn door Kerk in Actie of andere goede doelen (met werkgebied in het buitenland). Ook wordt ondersteuning verleent in geval van een crisis waar mensen in nood zijn ergens op de wereld.

Door middel van collectes en door de ZWO-werkgroep opgezette acties wordt geld ingezameld om deze steun mogelijk te maken. Een vaste actie omvat het inzamelen van gebruikte artikelen die via Kerk in Actie worden omgezet in gelden. De hieronder genoemde artikelen kunt u inleveren in de ZWO inzamelbox die te vinden zijn in de kerk.

 • afgestempelde postzegels (graag ruim uitgeknipt)
 • ansichtkaarten met een prent op de voorkant voorkant en adres op de achterkant
 • speciale kaarten van Stichting Kinderpostzegel, Anton Pieck of Voor het kind (geel hartje)
 • geboortekaartjes
 • oud muntgeld
 • gebruikte cartridges
 • mobiele telefoons

ZWO-collectedoel maanden  juli, augustus en september, Good news ZA
Good News ZA is opgericht in januari 2014 door een Nederlands echtpaar, Theo en Jinke de Jong. Zij hebben zich toegelegd op het begeleiden van kinderen en jeugd uit de plattelandsgebieden aan de noordwest kant van Knysna. Zo geven ze onder andere bijbelonderwijs, zijn er naschoolse activiteiten en zijn er maandelijks jeugdevents.

Problematiek…
De problematiek in de plattelandsgebieden rondom Knysna is complex. De dorpen, vanuit de historie arme bosbouwwerkers-dorpen, zijn voor een groot deel verpauperd. Er is weinig werk, veel drank- en drugsgebruik, seksueel misbruik, armoede en kinderen zijn al vroeg seksueel actief. Deze problematiek gaat van generatie op generatie door, door de verkeerde keuzes die ouders en hun kinderen maken.

Geen tijd te verliezen…
Wij zien een positieve verandering bij kinderen en jongeren waar wij mee werken. Zij zijn bereid om betere keuzes voor hun toekomst te maken dan hun ouders hebben gedaan. Het gevaar is dat zij onder druk van hun vrienden weer vervallen in het “oude” gedragspatroon. Daarom hebben wij voor ons werk een veilige, vaste plek nodig waar wij deze kinderen en jongeren regelmatig kunnen ontmoeten. In dit “Light House”, zoals het centrum zal gaan heten, kunnen wij hen door programma’s, informeel contact en coaching motiveren de juiste keuzes te maken. Op die manier kunnen wij ze begeleiden zoals Jezus de opdracht gaf: “maak discipelen, … en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb” zodat ze een goede toekomst tegemoet gaan.

What’s in a name…?
Wij willen het Multi Functioneel Kinder- en Jongerencentrum de naam “Light House” meegeven. Karatara betekend in de oorspronkelijke taal “diep en donker”. Wij geloven dat er verandering zal komen in de diepe, donkere levensomstandig- heden van de kinderen, jongeren en hun families doordat wij met het licht van het evangelie komen. Het Light House zal een baken van hoop zijn in deze gemeenschap.

Steun dit werk
U kunt dit werk steunen door een bijdrage in de collecte of online op de website: https://goodnewsza.com/donatie/
Hartelijk dank!

De oliebollenactie wordt gehouden tussen Kerst en Oud en Nieuw.

De oliebollen actie gaat ook dit jaar weer plaats vinden. Net als de afgelopen jaren wordt er deze keer niet gevent. Bestellingen (en betalingen) kunnen bij voorkeur worden gedaan via de webshop of met het bestelformulier. Bestellingen kunnen worden gedaan tot uiterlijk 28 december. Opnieuw is er keuze uit oliebollen naturel, oliebollen met krenten en appelbeignets. Ook dit jaar zijn ze gebakken door Bakkerij A.J. van der Bijl.

De bestelling wordt op vrijdag 30 december van 9.30-13.00 uur thuis bezorgd op het opgegeven adres of kan worden afgehaald bij De Bining, Gedempte Vaart 8/10 te Surhuisterveen. De opbrengst is deels voor de Activiteitencommissie en deels voor de Diaconie. De Diaconie kiest ervoor om haar deel dit jaar te schenken aan Dorcas.

Indien niet vooraf besteld dan is er op de dag van de verkoop in De Bining nog een (beperkte) losse verkoop, maar dan geldt ‘op = op’. Betalen daar kan per pin of gepast contant.

Bestellen via Webshop Download Bestelformulier

Opbrengst bloemenactie naar interieur Lantearne

De jaarlijkse bloemenactie is dit jaar op donderdag 5 mei. De datum is geen toeval, want Bevrijdingsdag 2022 valt enkele dagen voor moederdag. Reden voor de Activiteitencommissie om opnieuw flink uit te pakken. Ook dit jaar is er weer een groot assorti ment geraniums (staand en hangend), hanging baskets en royale, rijk gevulde terraspotten. Ook de ‘Spaanse margrieten’ en fuchsia’s ontbreken ditmaal niet in het aanbod.

Iedereen die bloemen wil bestellen, kan dat nu al doen via de webshop of door het bestelformulier. Alle bestellingen kunnen op donderdag 5 mei worden opgehaald bij De Bining (naast de Doarpstsjerke); bloemen kunnen desgewenst ook worden thuisbezorgd.

De opbrengst van de actie gaat ook dit jaar naar de verfraaiing van het interieur van De Lantearne. Het gaat daarbij met name om de aanschaf van tafels en stoelen, zowel in de verschillende zalen als in de hal. Een belangrijk deel van de aanschafkosten moet uit de opbrengst van acties worden betaald. Beheerder André Postma van De Lantearne vertelt dat de reacties op de ingrijpende verbouwing enthousiast zijn. “Ook wordt positief gereageerd op het meubilair dat we hebben aangeschaft.”

De bloemenactie

De afgelopen jaren had de coronacrisis nogal wat invloed op de bloemenactie. Vooral de beperkingen die werden opgelegd, was van invloed. Omdat nu geen bijzondere maatregelen meer hoeven te worden getroffen, wordt rekening gehouden met een groot aantal bestellingen. Om alles in goede banen te laten verlopen, hoopt de commissie dat iedereen tijdig de bestelformulieren invult.

Hoe bestellen?

Bloemen kunnen op verschillende manieren worden besteld.

 • Het meest eenvoudige is het doorgeven van een bestelling via de webshop van de kerk.
 • Telefonisch kan de bestelling worden doorgegeven aan André Postma (0512-361303).
 • Daarnaast kunnen bestelformulieren op drie plekken in Surhuisterveen worden ingeleverd. Dit kan bij:
  De Lantearne, Jan Binneslaan 49, Postma Handwerken, Gedempte Vaart 9 of Wijnhuis Machiel, De Dellen 9a.

Alle bestellingen moeten uiterlijk op vrijdag 29 april binnen zijn.

Wanneer aflevering?

Bloemen kunnen, zoals aangegeven, worden afgehaald bij De Bining aan de Gedempte Vaart. Wie de bloemen zelf liever niet ophaalt, kan alles thuisbezorgd krijgen. Inmiddels hebben zich vrijwilligers gemeld die de bezorging op zich willen nemen. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht. (Wil iemand bij een familielid, vriend/vriendin of iemand anders een bloemetje laten bezorgen, dan is dat in principe ook geen probleem. Uiteraard moet het adres dan wel even worden doorgegeven.)

Hoe betalen?

Iedereen die via de webshop bloemen bestelt, kan onmiddellijk betalen. Dit is voor iedereen het gemakkelijkst. De bloemen die bij De Bining worden afgehaald, kunnen ook ter plekke worden afgerekend. Er is een pinautomaat. Contant betalen mag ook, maar dan wordt verwacht dat iedereen ‘gepast’ betaalt. Het liefst met het totaalbedrag in een enveloppe. Mensen die bloemen thuisbezorgd krijgen, kunnen het bedrag via de webshop betalen of contant afrekenen (in envelop). Gift en zijn uiteraard ook welkom.

De Activiteitencommissie van onze PG Surhuisterveen-Boelenslaan organiseert jaarlijks in de maand maart een Bazaar in De Lantearne.

Met de opbrengsten is een flinke bijdrage geleverd aan de duurzame verbeteringen in en aan de gebouwen binnen het thema ‘de groene kerk’. Er zijn prachtige resultaten geboekt zoals zonnepanelen, nieuwe kozijnen met dubbele beglazing en de nieuwe entrees en recentelijk de renovaties van De Bining en De Lantearne en de hal van de kerk.

Samen met het College van kerkrentmeesters wordt gekeken naar wat er nodig is voor onze kerkgebouwen. Als gemeente willen we midden in de samenleving staan. We willen een plek bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

We merken dat, naast de dienst op zondag, De Flambou ook vaker en breder wordt ingezet. Dit multifunctionele gebruik vraagt om een flexibeler interieur dan we nu hebben. Dat betekent dat we de komende jaren werken aan een herinrichting van de kerkzaal en verbeterd zitcomfort. Alle noodzakelijke en gewenste veranderingen dragen bij om die open enthousiaste kerk te zijn waar je je als bezoeker welkom voelt.

Maar, zonder geld beginnen we niks en we kunnen niet alles in één keer realiseren. Elke bijdrage telt, ieder neemt een deel voor zijn of haar rekening en samen zorgen we er dan voor dat die herinrichting er wel komt. Als Activiteitencommissie dragen wij bij door onze PKN Bazaar opbrengst beschikbaar te stellen voor toekomstige nieuwe stoelen. Ons doel voor PKN Bazaar 2022 is dus geworden: nieuwe stoelen.

Als u dit project wilt steunen kunt u een gift overmaken op: NL02 RABO 0356 4519 33, t.n.v. Activiteitencommissie PKN, o.v.v. Bazaar 22.

Meer informatie over PKN Bazaar

De ingrijpende verbouw van De Lantearne is dankzij de inzet van veel vrijwilligers inmiddels afgerond. Ook is een begin gemaakt met de aanschaf van nieuw meubilair. Het gaat daarbij met name om tafels en stoelen. Eerder is afgesproken dat dit alleen kan als er acties worden georganiseerd. Als gevolg van de risico’s door Covid-19 konden veel plannen niet door gaan.

Helaas worden door hetzelfde virus ook nu weer beperkingen opgelegd, zowel overdag als ’s avonds. We hebben allemaal het verzoek gekregen ons te houden aan de basisregels en de komende weken zoveel mogelijk thuis te werken en drukte te mijden. Dat nodigt veel mensen uit om zo nu en dan thuis een fles wijn te ontkurken. In samenwerking met Wijnhuis Machiel zijn ook ditmaal voor de decembermaand twee heerlijke ‘Lantearne wijnen’ geselecteerd, die voor een aantrekkelijke prijs worden aangeboden. De opbrengst gaat naar De Lantearne en wordt gebruikt om nieuw meubilair aan te schaffen.

Het gaat om een droge frisse witte wijn en een zachte en fruitige rode wijn, beiden uit het zuiden van Frankrijk. U kunt deze wijn bestellen via de webshop of via onderstaand formulier. De wijn kan per doos van zes flessen besteld worden. Een mix van rode en witte wijn is ook mogelijk.

 

bestel formulier

 

 

Zegencafé

Verbonden met elkaar binnen en buiten de kerk

Wij zijn een aantal gemeenteleden van de PG Surhuisterveen-Boelenslaan die meer wil groeien in het geloof zowel binnen als buiten de kerkmuren. We zoeken verdieping en meer contact met elkaar en proberen dit te bereiken door het organiseren van activiteiten.

Zegencafé
De naam Zegencafé kwam tot stand door connecties met de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt (CGKV) in Surhuisterveen. Telkens wanneer in gesprekken de CGKV genoemd werd, verstond een teamlid niet cgkv, maar zegencafé. De zowel christelijke als gezellige uitstraling hiervan heeft ons doen besluiten dit als naam te gaan gebruiken.

Wij zijn Janko & Gertina de Vries, Dick & Nynke Kooy, Klaas & Elizabeth van Houten. Doe je met ons mee?! Mail ons: zegencafe@pgsb.nl

Together4Him

Together4Him is een enthousiaste groep mensen die eens in de twee weken op maandagavond in ontspannen sfeer repeteren in De Flambou.

We zingen veel opwekkingsliederen maar ook zelf geschreven nummers van eigen groepsleden. We treden vaak op in De Flambou als begeleiding bij een dienst maar verzorgen ook complete themadiensten zelfs met eventueel een overdenking door één van onze leden. We treden niet alleen op in Surhuisterveen maar verzorgen ook regelmatig in andere kerken een dienst.

Eén keer per jaar hebben we een openluchtdienst bij ’t Suyderhuys in Surhuisterveen. Hier verzorgen we dan een dienst in overleg met de mensen van ’t Suyderhuys zodat de liedjes ook aansluiten bij de doelgroep.

Back To Top