Home

Privacybeleid

Wet op de privacy, AVG

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt onze gemeente ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is een ieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Ons Privacystatement kunt u hier vinden.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website van Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Door de website te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De website van Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Protestantse gemeente Surhuisterveen-BoelenslaanProtestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. PKN-Surhuisterveen-Boelenslaan geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, worden incidenteel door ons gecontroleerd.

Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze site, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan behoudt zich het recht voor om u de toegang te ontzeggen van de website. In aansluiting daarop kan Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan de toegang tot de website monitoren.

Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Back To Top