Actueel

Bevestiging Hennie Veenstra tot ouderling

Geplaatst op

Het nieuwe kalenderjaar begon goed. In de dienst van Nieuwjaarsdag werd Hennie Veenstra, Langhof 16, bevestigd tot ouderling. Zij valt onder Team II, welke de sectoren 3,4, en 13 omvat.

Voorganger in de bevestigingsdienst was ds. Hans de Jong, terwijl Caroline van der Laan de samenzang begeleidde. De ouderling van dienst en tevens lector Piet Boelens wenste de aanwezigen namens de Kerkenraad een ieder een heel gelukkig en gezegend 2023 toe. “Het wordt vast een vrolijke dienst. We beginnen het jaar heel fijn”, zo begon hij zijn welkomstwoord. “Wij mogen vandaag een nieuwe ouderling bevestigen. Iemand die vrijwillig zegt ‘ik wil wel helpen, ik wil wel in het pastoraat meedoen’.”

Ook Hans de Jong wenste iedereen ‘folle lok en seine’. Hij had nog een afspraak goed te maken. Eigenlijk een weddenschap die hij op oudejaarsavond had gemaakt met André Postma, de koster. Het ging over het aantal te verwachten bezoekers van de Nieuwjaarsdienst. Hans de Jong zegde toe – wanneer hij de weddenschap won – de bezoekers allemaal op een door zijn Feikje gemaakte ‘knypertjes’ zou trakteren. De grens van het aantal bezoekers was 50. De winnaar was overduidelijk Hans de Jong. Zouden er meer dan 50 mensen komen? “Nou, ik heb bij de ingang geteld: 50, 51, 52… De nummers 51 en 52 waren Hennie en Jan Veenstra.”

Het bezoekersaantal werd ruimschoots gehaald. Niet alle bezoekers kregen een ‘knypertje’, ‘it wie ek mar in grapke’. “Maar ik heb vijf ‘knypertjes’ meegenomen en die zijn voor jullie, Jan en Hennie Veenstra. De overige bezoekers accepteerden de sympathieke geste van Hans de Jong door alleen de familie Veenstra te verrassen, waarvan dochter Feikje in Koerdistan via internet de dienst kon volgen.

Het intochtslied was Lied 108 vers 1 en 2 Mijn hart is, Heer, in U gerust. De schriftlezing was uit Lucas 2: 40-52: De twaalfjarige Jezus in de tempel. Een bekend verhaal, waar Jozef en Maria na het pesachfeest in Jeruzalem teruggingen naar Nazaret en er pas later achterkwamen dat de 12-jarige Jezus niet bij het reisgezelschap was. Ze keerden terug en troffen hem drie dagen later in Jeruzalem in de tempel aan. Zijn ouders waren ontzettend ongerust geweest. “Kind wat heb je ons aangedaan?” Jezus antwoordde: “Waarom hebt u naar mij gezocht? Wist u niet dat ik in het Huis van mijn Vader moest zijn?” Het gaat om gehoorzaam te zijn aan God en bezig te zijn in de dingen van Vader.

“Ook wij moeten bezig zijn met de dingen van God”, zo liet Hans de Jong in zijn preek horen. “We hebben te maken met drie G’s: Gehoorzaam aan Gods Woord, Groeien in wijsheid en Geleid worden door de genade van God. Hoe geef jij voorrang in de dingen in jouw leven? Laten we daar over nadenken.”

Na het zingen van het lied ‘Een toekomst vol van Hoop’ (van Sela via You Tube), werd overgegaan tot de bevestiging van Hennie Veenstra tot ouderling. Na het voorlezen van de taak van het ambt van ouderling werden aan haar de vragen gesteld behorende bij het ambt, waarop zij volmondig ‘Ja’ antwoordde. Daarna zegende Hans de Jong haar met de woorden: God, onze Hemelse Vader, die u tot dit ambtswerk geroepen heeft, geve u de genade dat u met wijsheid en trouw en liefde het ambt kunt vervullen tot Zijn eer, tot opbouw van Zijn gemeente en tot getuigenis aan de wereld. Amen.

Aan de gemeente werd de vraag gesteld: Wilt u deze zuster van u, van ons, Hennie Veenstra, met een dankbaar hart aanvaarden als dienaar van de Heer, haar omringen met uw meeleven, haar dragen in uw gebeden. En met haar meewerken in de dienst van onze Heer tot vreugde van de gemeente en tot eer van onze Here Jezus Christus? Het antwoord van de gemeente was volmondig: “Ja van harte.”

Door de gemeente werd haar toegezonden Lied 134: 1,2 en 3 : Gij dienaars aan de Heer gewijd (door Hennie Veenstra – net als meerdere liederen – zelf uitgezocht):

Gij dienaars aan de Heer gewijd,
zegen zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegen zijn naam ook in de nacht.

Die in het huis des Heren zijt
zegen zijn naam en majesteit.
zing tot zijn eer met luider stem
en hef uw handen op naar Hem.

Uit Sion, aan de Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t die u bij name riep.

Foto’s Harm Feitsma

Back To Top