Actueel

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Geplaatst op

Zondag 26 september jl. stond de kerkdienst in De Flambou in het teken van de bevestiging en in de bediening stellen van nieuwe ambtsdragers. Ook werd afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers. Tevens werd onze nieuwe ouderenpastor Bianca Prins–Beijleveld in de bediening gesteld.

Voorganger in deze dienst was ds. H.J. de Groot uit Burgum.

Organist was Geert van der Heide. De schriftlezingen, door lector Marga Hester Visser, waren uit 1 Koningen: 19: 1-9a en 1 Koningen 19: 9b-18 – Elia op de Horeb. De overdenking ging over beide schriftlezingen.

Soms hebben we topmomenten in het leven, soms zit het ook behoorlijk tegen. Dat gebeurt ook in het leven van Elia. Hij ziet het niet meer zitten, de dag na de gebeurtenissen op de Karmel, waar alle profeten van Baäl gedood waren. Izebel dreigde dat Elia hetzelfde lot zou ondergaan. Hij slaat op de vlucht en legt zich neer onder een bremstruik. “Het is genoeg geweest Heer. Neem mijn leven”. Een engel raakte hem aan en zei tot twee keer toe: “Sta op en eet, anders is de reis te zwaar”. Elia trekt daarna veertig dagen en nachten door de woestijn tot bij de berg Horeb, de berg van God. Daar kwam de Heer Elia voorbij in een krachtige windvlaag, in een aardbeving en er was vuur, maar de Heer bevond zich in geen van de drie. God is in het zachte suizen, in de stilte. In onze wereld is het nooit stil. We moeten op zoek naar plekken waar stilte is! In de stilte kun je Gods fluisterende stem horen! In onze tijd is God nog steeds in het verborgene aan het werk. Nog steeds roept God mensen die zich trouw met hart en ziel inzetten voor zijn Koninkrijk en het gebeurt hier in Surhuisterveen. Wat geweldig dat er weer mensen zijn die de roepstem van God hebben beantwoord. Acht nieuwe ouderlingen en diakenen en een nieuwe kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat. Als je goed om je heen kijkt dan zie je dat er nog steeds ontzettend veel mensen actief zijn in het kerkenwerk of in het vrijwilligerswerk ook in deze plaats. Steeds roept God mensen en dat zal Hij blijven doen. Hij zal door zijn Geest mensen blijven roepen. En daarom hoeven wij ook de moed niet te verliezen. Als we bijvoorbeeld denken aan de toekomst van de kerk of van de wereld. Overal waar kleine mensen met vallen en opstaan aan Gods goede woord blijven vasthouden daar is God. Overal waar gewone mensen opkomen voor recht en gerechtigheid daar is God. Overal waar een mens zich over een medemens heen buigt daar is God. En overal waar een dorstig mens een beker koud water krijgt daar is God.

Afscheid ambtsdragers

De afscheidnemende ambtsdragers v.l.n.r. Wilfred Bolhuis, Jan Bareld Schriemer, Tineke Rinsma, Klaas van der Ploeg, Piet Nieuwhof, Folkert Faber, Wilma Weening, Gertina en Janko de Vries

Afscheid werd genomen van ambtsdragers wier ambtstermijn was verstreken: de jeugdouderlingen Janko en Gertina de Vries, de ouderlingen Folkert Faber en Wilma Weening, de kerkrentmeesters Piet Nieuwhof en Klaas van der Ploeg en de diakenen Wilfred Bolhuis, Tineke Rinsma en Jan Bareld  Schriemer. Anneke de Boer en Wytze Postma, ook zij vertrekken als diaken, konden niet aanwezig zijn. We noemen ook de naam van Albert Bosma. Hij was ouderling, zelfs vele jaren. Hij zou vandaag afscheid nemen. Maar het afgelopen jaar is hij na een kort ziekbed overleden.

“Wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee u uw dienst in Christus kerk hebt vervuld. Wat blijft is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk jullie ter kennis is gekomen geheim zal blijven ook na jullie afscheid.”

Bevestiging en in bedieningstelling nieuwe ambtsdragers

De ambtsdragers die bevestigd werden v.l.n.r. Thelena en Derick Hiemstra, Jelle van der Velde, Piet Boelens, Gerke Kootstra, Jan de Jong en Renze Dijkstra. In de bediening werden gesteld Bianca Prins-Beijleveld en Roeliena Overwijk.

Als nieuwe ambtsdragers werden bevestigd: de jeugdouderlingen Derick en Thelena Hiemstra, de ouderlingen Piet Boelens en Jelle van der Velde, ouderling-kerkrentmeester Gerke Kootstra en de diakenen Renze Dijkstra en Jan de Jong. In de bediening werden gesteld diaken Roelina Overwijk en ouderenpastor Bianca Prins-Beijleveld.

“Wees vrolijk voor het aangezicht van de Heer, die je bewaart op al je wegen en niet loslaat wat Zijn hand begon”.

Na de bevestiging las Piet Boelens het gedicht ‘Sit net yn noed’ van Fedde Schurer voor.

‘Sit net yn noed’ (Matth. 6: 25-34)

Sit net yn noed: wat sill’ wy ite of drinke
hoe komt it mei de hier en mei de klean?
Jim moatte net te folle yn ’t foar betinke
hâld it mar op in soargeleas bestean.

In libben fol fan kramp en takomstnoeden
kin him dochs nea yn folle fleur ûntjaan
dy bangens komt it lichem net te’n goede
it moat in minske skea en ôfbrek dwaan.

Kom, ’t hat gjiin doel al yn it foar te kriten
mei soarglik stinnen komt men ek net klear.
It libben is fan mear belang as ’t iten
en klean is moai, mar ’t lichem sels is mear.

De fûgels wrotte de lea net stikken
en wa fan jimme hat sa’n fleurich lot?
Hja fine altyd wol wat om te pikken
en ite tankber út de hân fan God.

De pinksterblommen bloeie der samar hinne
hja skrippe net en ha gjin swierrichheid
en sis nis sels oft hja net moaier binne
as Salomo yn al syn hearlikheid?

Tiis net oer dingen dy’t noch stean te kommen
en oer de dei fan moarn, dy’t nimmen ken:
God soarget foar de fûgels en de blommen
en soe er noch net mear nei jimme sjen?

Jim moatt’ net jimmer yn ‘e soargen sitte
net altyd freegje: wêr giet dit op ta?
Sa dogge heidens dy’t net better witte –
De Hear sjocht wier wol wat jim nedich ha.

Dus jimme, sykje ’t earst fan alle dingen
Gods keninkryk en syn gerjochtichheid –
om al it oare hoeg’ jim net te twingen
dat wurdt der jim op tajûn fan jim heit.

De frees foar moarn ûntnimt jim hjoed de frede
en ’t jout jim neat, jim klachten binne omdôch:
lear libjen by de dei op Gods genede
en moarn fan ’t selde; ien dei is krekt genôch.

Fedde Schurer

Foto’s Harm Feitsma

 

Back To Top