Home

Kerstliederen

Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Amen. amen.

Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer!
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
Peis en vreê, kyrieleis
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:  komt nu,
o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.
De hemelse eng’len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons
met eerbied’ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk
zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
Herders op den velde
hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren,
zij wisten ’t niet.
Gaat aan gene straten
en gij zult Hem vinden klaar.
Beth’lem is de stede,
daar is ’t geschied voorwaar.
Kyrieleis.
Back To Top