Actueel

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Geplaatst op

Zondag 18 september was niet alleen de startzondag van het nieuwe kerkelijk jaar, ook stond de kerkdienst in het teken van de bevestiging en in de bediening stellen van nieuwe ambtsdragers. Tevens werd er afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers.

Afscheid

De afscheidnemende ambtsdragers v.l.n.r. Gaele Dijkstra, Bauke de Haan, Tea Atsma, Sjoerd van der Wijk, Klaas van Houten, Elizabeth van Houten, Janny Hamersma en Grietsen Fokkens.

Afscheid werd genomen van de ouderlingen Bauke de Haan en Teije Jacobi, de jeugdouderlingen Elizabeth en Klaas van Houten, scriba Tea Atsma en de diaconaal rentmeesters Janny Hamersma, Grietsen Fokkens en Sjoerd van der Wijk. Japke From stopt als ouderling-kerkrenmeester, maar gaat voor de continuïteit nog een poosje door als kerkrentmeester. Kerkrentmeester Gaele Dijkstra nam afscheid van het College van kerkrentmeesters.

“Geliefde broers en zussen, wij laten jullie gaan en zeggen jullie dank voor de overtuiging, je inzet en liefde waarmee jullie je werk in Christus kerk hebt vervuld”, zo sprak ds. Hans de Jong hen toe. “Wat blijft is de verbondenheid met het ambt in alles wat vertrouwelijk tot jullie is gekomen en geheim zal blijven ook bij jullie afscheid.” Waarna de gemeente hen staande Ps. 90:8 toezong.

Daarna bedankte Hans de Jongs de ‘afzwaaiers’ voor hun inzet. “Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen aan de kerk en aan Gods Koninkrijk. Het eerste mag er dan ogenschijnlijk even opzitten, maar het bouwen aan Gods Koninkrijk dat blijft. Ik hoop van harte dat jullie daar je taak ook in mogen blijven vinden. Wij hebben allemaal een taak op de weg van Gods Koninkrijk en te bouwen aan Zijn Rijk. Daarbij hebben wij elkaar heel hard nodig, jong en oud”, aldus Hans de Jong. Ouderling van dienst Jelle van der Velde overhandigde hen een aandenken. “Leesvoer”, volgens Hans de Jong. Een dankbaar applaus viel hen ten deel.

Bevestiging en in bediening stellen

De nieuwe ambtsdragers met v.l.n.r. Gerrit Landheer, Baukje Pool, Reinie Postma, Sandra Annema, Wybe Kooistra, Mattie Bruining, Rineke Schriemer en Hanneke Dijkstra.

In het ambt werden bevestigd Sandra Annema (ouderling), Wybe Kooistra (ouderling-voorzitter), Mattie Bruining (ouderling-scriba) en Rineke Schriemer als jeugdouderling. Hanneke Dijkstra werd bevestigd als ouderling ‘met bepaalde opdracht’. Per 1 januari 2023 volgt zij mw. J. Brinkman op als scriba van de Classis Fryslân. In de bediening werden gesteld als diaconaal rentmeester Reinie Postma, Gerrit Landheer en Baukje Pool. Een diaconaal rentmeester is geen ambtsdrager maar wel lid van het College van diakenen met dezelfde rechten en plichten, inclusief de geheimhouding.

Ze werden een voor een naar voren geroepen en antwoorden allen positief op de gestelde vragen, behorende bij het ambt. Leef opgewekt voor het aangezicht van de Heer, die je bewaart op al je wegen en niet loslaat het werk wat Zijn hand begon. Waarna Hans de Jong de zegen uitsprak: God, onze Hemelse Vader schenke jullie de Heilige Geest tot het vervullen van het ambt van ouderling, tot het vervullen van de taak van diaconaal rentmeester in de gemeente van de Here Jezus Christus. Amen.

De gemeente onderstreepte met een ‘Ja van harte’ dat zij de nieuw bevestigde ambtsdragers aanvaarden , zullen meeleven en in dienst van onze Heer zullen steunen, waarna de gemeente hen het Zegenlied ‘Zegen hen’ staande toezong.

Foto’s: Harm Feitsma

Back To Top