Actueel

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Geplaatst op

Tijdens de dienst van zondag 3 september werd afscheid genomen van een viertal ambtsdragers en werden twee ambtsdragers bevestigd. In de dienst ging ds. Hans de Jong voor, terwijl Caroline van der Laan voor de muzikale begeleiding zorgde. De schriftlezing was uit Numeri 14: 1-10, verzorgd door lector Reinie Postma.

Afscheid werd genomen van bejaardenouderling Hotske Paulusma-Rinsema, die nog wel een aantal taken blijft vervullen binnen de gemeente, de diaconale rentmeesters Fransje van Kammen-Roelofs en Hennie de Vries-van Dijk en ouderling Piet Boelens, die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, maar door Hans de Jong via de livestream persoonlijk werd toegesproken. “Van een aantal van onze ambtsdragers nemen we afscheid, ze hebben een ambtsperiode erop zitten of hebben door ziekte hun ambt moeten neerleggen”, zei Hans de Jong. Waarna hij hen toesprak: “Geliefde broeder (thuis met ons verbonden) en zusters, wij laten jullie gaan en zeggen jullie dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee jullie je dienst in Christus’ kerk hebt vervuld. Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk tot jullie is gekomen geheim zal blijven, ook na jullie afscheid.” Door de gemeente werd hun staande toegezonden Psalm 90: 1 en 8, waarna Hans de Jong hen in een kort dankwoord persoonlijk bedankte voor hun werk voor de kerk. Zij kregen als aandenken een geschenk in de vorm van een boek uit handen van de scriba Mattie Bruining.

Er waren nog enkele ambtsdragers, wiens termijn is verstreken. Koos Sijtsma stopt als ouderling, maar gaat voor de continuïteit nog een poosje door als kerkrentmeester. Joop Atsma en Henk Stienstra verlengen hun periode als respectievelijk voorzitter kerkrentmeester en ouderling kerkrentmeester.

Bevestiging
Er werden twee nieuwe ambtsdragers bevestigd: Annie Boomsma als ouderling en Leffrie Mulder als diaconaal rentmeester.

Hans de Jong: “In de gemeente van Christus heeft elk gemeentelid zijn eigen plekje en zijn eigen taak. De apostel Paulus gebruikt daarvoor in verschillende van zijn brieven het beeld van de gemeente als Lichaam van Christus. Om dat Lichaam naar behoren te laten functioneren is een grote verscheidenheid van taken en functies nodig. Tot op vandaag schenkt de Heilige Geest gaven en talenten om de gemeente van Christus te bouwen en te bewaren.”
“Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling om samen met de predikant en kerkelijk werker deze dienstbaarheid te bevorderen. Zij willen dat doen in gehoorzaamheid aan Hem die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. Daarnaast worden ook mensen geroepen als diaconaal rentmeester, zij zullen een specifieke taak in onze gemeente vervullen, maar worden niet bevestigd als ambtsdrager. Op deze wijze wordt de gemeente van Christus gebouwd.”

De apostel Paulus schrijft: Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer, er is verscheidenheid in werking, maar het is dezelfde God, de alles in allen werkt (1 Corinthe 12:4-6).”

Na het beantwoorden van de vragen, behorende bij het ambt werd door Hans de Jong de zegen uitgesproken over beide bevestigde ambtsdragers, waarna aan de gemeente werd gevraagd: Dit zijn jullie nieuwe ouderling en diakenrentmeester. Wilt u hen in jullie midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt of bediening? Beloven jullie hen te aanvaarden, hen te omringen met jullie medeleven, hen te dragen in jullie gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? Wat is daarop jullie antwoord? Het antwoord van de gemeente was volmondig: Ja, van harte! Daarna werden de nieuw bevestigde ambtsdragers staande toegezongen het lied Trouwe God, wij bidden om uw zegen.

Foto’s: Harm Feitsma

Back To Top