Actueel

Geloofsbelijdenis en bediening heilige Doop

Geplaatst op

Tijdens een feestelijke dienst werd op 28 mei – Pinksterzondag – de doop bediend aan Elsmare Veenstra. Ook deden een viertal gemeenteleden belijdenis van hun geloof, te weten Miranda van Kammen, Dalgrond 6 te Surhuisterveen, Sjoerd Veenstra en Lisanne Veenstra-van der Velde, Zoom 28 te Surhuisterveen en Wianna Vrieswijk, Verlengde Oosterweg 41 te Groningen.

De dienst werd geleid door ds. Hans de Jong, ouderling van dienst was Wybe Kooistra en de lector was Foeke Boersma. De Bijbellezingen werden verzorgd door Ineke Veenstra. Zij las twee gedeelten en wel Joël 3: 1,2 en Hebreeën 12: 1,2. Tevens gaf zij een korte uitleg over de schriftlezingen. De muzikale begeleiding werd verzorgd door organist Jelle Geert Postma en het (huis)combo Connect. De liederen waren uitgekozen door diegenen, die belijdenis aflegden. Het thema van de dienst was ‘It giet oan!?’

Uitleg bloemstuk (gemaakt door Jantine Wiersma en Sjoukje Vos)
Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Er verschenen een soort van vlammen toen de Apostelen bij elkaar waren. Ze werden vervuld van de Heilige Geest. Met de paradijsvogelbloemen worden de vlammen uitgebeeld. De drie rode rozen verbeelden de Drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest. De witte roos verbeeldt het kindje dat vandaag gedoopt wordt.

In zijn overdenking ging Hans de Jong in op het thema, met uitroepteken en met vraagteken. “Eerst het uitroepteken. Deze legendarische woorden sprak Henk Kroes, voormalig voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden, in 1997 uit bij de aankondiging van de 15e Elfstedentocht.” Maar die uitspraak had hij niet zelf bedacht, wist Hans de Jong. “Die komt uit het wereldje van de kaatsport.”

“Nu het vraagteken, en waarom?”, vervolgt hij. “Dat heeft te maken met de laatste avond die we gehad hebben met de belijdeniscatechisanten over de voorbereiding op deze dienst. Mijn vraag was: hebben jullie ook nagedacht over het thema? Vanuit de groep kwam het voorstel ‘It giet oan’.”
Wat giet oan, dan op deze dag? Hans de Jong: “Met jullie ja-woord worden wij erbij bepaald dat de Tocht van ons leven, ons geloofsleven met God met Pinksteren begint.”

Na de overdenking werden diegenen, die belijdenis deden voorgesteld aan de gemeente, waarna hen werd gevraagd te antwoorden op de volgende vragen:

  • Geloven jullie in God de Vader, onze Schepper en Verlosser?
  • Willen jullie Jezus Christus volgen, Zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer?
  • Vertrouwen jullie je toe aan de heilige Geest, die ons leven vernieuwt?
  • Verlangen en beloven jullie met de gemeente, verenigd rondom Schrift en Tafel, de Heer trouw te dienen in de opbouw van Zijn kerk en de komst van Zijn Koninkrijk?

Na het ‘ja-woord’ werd de zegen uitgesproken voor ieder persoonlijk en kregen ze elk een tekst mee, waarna hen staande door de gemeente het lied ‘Belijdenis’ van Sela toegezongen:

U bent de God die roept,
Mijn hart en leven zoekt,
Die mij gevonden heeft;
Het eeuwig leven geeft.

Als aan U toegewijd,
Mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer;
Dan kniel ik voor U neer.

Ik heb jou gekozen,
Opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mij blijvend vrucht te dragen,
Ga dan in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
Brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.

Mijn Jezus, geef mij kracht,
Als ik uw hulp verwacht;
Voltooi in mij uw werk
En maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt,
In moeite en in strijd,
Houd ik gelovig stand;
Heer, neem me bij de hand.

Blijf in mijn liefde, alle dagen;
In liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen,
Vraag het in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
Brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.
Belijden onze Heer,
Jezus onze Heer, Jezus, amen.

Door Miranda, Sjoerd, Lisanne en Wianne werd een persoonlijke getuigenis uitgesproken. Uit handen van Wybe Kooistra en Ineke Veenstra werden het belijdenisgeschenk (van Joy4Kids) en de belijdeniskaart en de doopkaars overhandigd en de felicitaties namens de gemeente overgebracht. De belijdeniskaart heeft voor ieder een persoonlijke tekst. Voor Wianne is dit ‘Je bent geliefd’. Voor Sjoerd en Lisanne ‘Be blessed’ en voor Miranda ‘Je bent waardevol’.

De jongste kinderen werden uitgenodigd op het podium te komen omdat Elsmare Veenstra, de dochter van Sjoerd en Lisanne gedoopt werd. Zij werd geboren op 16 maart 2023. Aan de doopouders werden de volgende doopvragen gesteld:

  • Verlangen jullie, dat jullie kinderen gedoopt worden, en daarmee het teken en zegel van Gods verbond met hen ontvangen?
  • Geloven jullie dat Gods genade en liefde aan alles voorafgaat, dat Christus Jezus ook voor de zonden van jullie kinderen gestorven is en dat Hij door Zijn Geest hen wil helpen als een kind van God te leven.
  • Beloven jullie, met de gaven die God je heeft gegeven, je kinderen voor te gaan op de weg van de Heer; zodat ze leren begrijpen wat ze gekregen hebben door hun doop; en zij zich op hun manier verbonden zullen weten met de gemeente van Christus?

Na het ‘ja-woord’ en de bediening van de doop werd de doopouders en Elsmare staande toegezongen Lied 79: 1 en 4 uit ‘Geroepen om te zingen’:

1.Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.

Refrein: Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij bent gedoopt in
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

4.Nu mag je gaan leven met mensen,
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou.
Refrein:

Daarna werden nog de doopkaars en geschenken overhandigd.

Foto’s: Harm Feitsma

Back To Top